Partnerstvo LAS

Partnerstvo v LAS je sestavljeno po načelu tripartitnosti s predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:

 • javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
 • ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter
 • zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

Sodelovanje v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Na osnovi določila točke b drugega odstavka 32. člena Uredbe 1303/2013/EU, je potrebno zagotoviti, da na ravni odločanja niti javni organi (sektor), kakor so opredeljeni v skladu z nacionalnimi pravili, niti katera koli posamezna interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic.

Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja. Pravice pogodbenih partnerjev (članov) so:

 • da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020;
 • da volijo in so izvoljeni v organe LAS;
 • da sodelujejo pri podajanju predlogov in pripravi letnih programov dela LAS;
 • da so seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS;
 • da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS;
 • da uporabljajo druge pravice, določene s partnersko pogodbo in sklepi organov LAS.

Obveznosti in odgovornost pogodbenih partnerjev (članov) LAS:

 • da spoštujejo pogodbo, pravila delovanja ter druge interne akte in sklepe organov LAS;
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delovanjem prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog LAS;
 • da skladno s svojimi razpoložljivimi znanji in sposobnostmi zagotavljajo materialne pogoje za delovanje LAS, uresničevanje razvojne strategije, sklepov skupščine LAS ter delujejo v skladu z določili pogodb za izvedbo posameznih projektov;
 • da prispevajo za delovanje LAS na način in v obliki kot je določeno s sklepom skupščine. Prispevek članov LAS je lahko v obliki finančnih sredstev, materiala ali dela (storitve). Obliko, način in višino prispevka letno določi skupščina LAS;
 • da dajejo informacije, ki so potrebne za doseganje ciljev LAS in izvajanje dogovorjenih nalog;
 • da prenašajo izkušnje in znanje na nove člane;
 • da varujejo ugled LAS v javnosti;
 • da se trudijo izpolniti namen pogodbe in s svojim delovanjem ne ogrozijo doseganja skupnih ciljev.

Pristopnina in letna članarina za individualno sodelovanje v LAS je 50,00 €, članarina za občine je določena posebej na število prebivalcev in površino področja, ki ga občine pokrivajo. Interese članov Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom v LAS kolektivno zastopa Društvo DRPSN. Interese nevladnih organizacij na področju LAS v LAS kolektivno zastopa BOREO, regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije.