3. poziv za izbor operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom iz EKSRP

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom


objavlja


3. JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom za programsko obdobje 2014-2020 v letu 2018, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU:

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2016-2020 in sofinanciranju njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja,  ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 368.509,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša:
- operacije z dodano vrednostjo kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, integrirane operacije - sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov,
- operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti - sofinanciranje 60 % upravičenih stroškov.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 19.2.2018 na spletni strani www.las-snezniknanos.si
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Rok za oddajo vlog je vključno do 19.4.2018 ali osebno dostaviti na naslovu LAS med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica do 19.4.2018 do 14. ure.
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:  naslov prijavitelja,  datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi osebno),  oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv LAS za leto 2018 (EKSRP)«. Na ovojnici je lahko namesto tega oprema kuverte, ki je del razpisne dokumentacije. Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane.

Obdobje upravičenosti  stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, so upravičeni tudi splošni stroški, nastali po 1.1.2014.
Glede na izkušnje pri obravnavi vlog iz predhodnih razpisov priporočamo načrtovanje obdobja izvajanja operacij po 1.1.2019.

Podrobnejše informacije o javnem pozivu dobite v dokumentaciji poziva ali pri svetovalcih društva:
LAS med Snežnikom in Nanosom, Aleš Zidar, tel: 031 339 789
LAS med Snežnikom in Nanosom, Tamara Urbančič, tel: 05 711 23 35, 040 91 93 96,
info@razvoj-podezelja.si.
BOREO Postojna, Tatjana Hvala, tel.: 041 334 616
RRA Zeleni kras Pivka, Zdenka Žakelj, tel.: 05 7212240


Vprašanja sprejemamo do 13.4.2018 do 13 ure.


Več info o pozivu je v prilogah, kjer so tudi obvezni obrazci!

 

 

Na voljo so naslednji dokumenti: