Delo pisarne LAS v času izrednih razmer

 

Sreda, 1. april 2020

Zaposleni na LAS med Snežnikom in Nanosom kljub izrednim razmeram delujemo nemoteno – od doma in delno tudi iz pisarne LAS. Vse partnerje in izvajalce operacij obveščamo, da smo normalno dosegljivi na naše e-maile in telefonske številke, seveda pa ni možno sodelovati osebno. Uradne ure pisarne LAS ostajajo iste.

Seveda pa so glede na trenutno situacijo potrebna dodatna pojasnila in smernice glede izvajanja programa CLLD in izvajanja operacij v času izrednih razmer. Vlada RS je namreč sprejela določene ukrepe, ki vplivajo tudi na naše delo, zato vam posredujemo naslednje napotke:
V času izrednih razmer se za sklad ESPR in EKSRP po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja bolezni SARS -CoV-2 (COVID-19) roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah podaljšujejo ter roki v upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo. Torej zadržanje rokov nastopi ob začetku veljavnosti tega zakona (28.3.2020) in traja vse do ugotovitve Vlade RS, da ne obstojijo več razlogi za to epideminološko stanje oziroma najkasneje do 1. julija 2020. V okviru skladov EKSRP in ESPR se epidemija s koronavirusom COVID-19 šteje za »višjo silo«. To za upravičence iz ukrepa LEADER/CLLD pomeni, da se neizpolnjevanje predpisanih pogojev upravičenosti oziroma obveznosti iz ukrepa, ki je posledica epidemije s koronavirusom, ne bo štelo za kršitev po predpisih, ki urejajo te ukrepe, zato upravičenci s tem v povezavi ne bodo deležni nikakršnih sankcij. Več o povezavi med navedenim interventnim zakonom in vlaganju vlog za višjo silo je objavljeno na spletnih straneh MKGP.

Ne glede na vse navedeno pa spodbujamo vse upravičence, ki v dani situaciji vendarle lahko izpolnijo svoje obveznosti (npr. oddaja zahtevka za izplačilo sredstev, e-poročanje o izpolnjenih obveznosti), da to storijo v največji možni meri v predpisanih rokih.

Povezava: