Promocija reje drobnice kot turistični produkt

Nosilec: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
Partnerji: Grega Česnik – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Občine izvajanja: Pivka
Predvidena vrednost operacije: 18.754,32 €
Znesek sofinanaciranja: 13.765,99 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna predstavljajo suhi mediteranski kraški pašniki in travniki ekološko izjemno pomembno območje. Ta kraška krajina, ki so jo skozi stoletja s svojimi dejavnostmi sooblikovali naši predniki, kot taka predstavlja pomembno naravno in kulturno dediščino. Prav zaradi tega jo moramo tako tudi varovati in ohranjati z vidika proizvodnje hrane, biodiverzitete živalskih in rastlinskih vrst in bogastva kulturne krajine. Žal pa se je skozi čas tradicionalna kulturna krajina na Pivki korenito spremenila. Dolgotrajni poskusi krčenja gozdov za pridobitev novih poljedelskih in pašniških površin so se sčasoma obrnili v nasprotno smer. Priča smo zaraščanju površin, opuščanju tradicionalnega načina kmetijstva, pašništva, košnje. Zaradi opuščanja kmetijske rabe se te površine hitro zaraščajo, s tem pa izginja izjemna biotska pestrost območja. Kot rešitev problema se kaže ponovno uvajanje paše domačih živali. Zmerna paša je namreč nujna z vidika ohranjanja biodiverzitete, pridelave krme in rodovitnosti tal. Glede na krmni potencial na Pivškem velja vztrajati pri oživljanju kozjereje ali ovčjereje kot gospodarske panoge. Koze in ovce so bile na tem območju namreč tradicionalno najštevilčnejše, saj so se izkazale kot najučinkovitejše pri »čiščenju« zaraščenih kraških travišč, poleg tega pa so kmetom že od nekdaj zagotavljale vir hrane, obleke in obutve. Te domače živali so bile in še vedno so del kmetijskega okolja, vsakdanjega življenja domačinov, lokalne kulinarične ponudbe in nenazadnje turizma.
Zaraščajo se tudi nekdanje pašniške površine v okolici Pivke, ki si je v zadnjem času izborila pomembno mesto na turističnem zemljevidu Slovenije s pomočjo največje turistične atrakcije - Parka vojaške zgodovine (s katerim upravlja Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka), ki se je v enajstih letih prelevil v muzejski kompleks velikih razsežnosti, v lanskem letu ga je obiskalo preko 47.000 obiskovalcev. V Parku domujeta tudi eden izmed regijskih turistično informativnih centrov in muzejska trgovina, kjer je moč kupiti tudi lokalne izdelke, okolica Parka pa ponuja možnost sprehajalnih poti v sklopu velikega kompleksa zelenih površin, katerega je potrebno trajno vzdrževati. V bližini muzejskega dela je del teh površin žal precej zaraščen, teren pa precej neugoden za košnjo. Najboljša rešitev se pojavi v postavitvi pašnika z vso potrebno opremo na tem območju, v sodelovanju z lokalnim rejcem drobnice. S tem želimo podpreti lokalne kmete pri ponovnem uvajanju tradicionalne proste reje, ki je veliko bolj ekonomična, naravi prijazna, zaradi večje vitalnosti živali, ki se pasejo na pašnikih, pa je tudi kvaliteta končnih prehrambenih izdelkov boljša.
Poleg podpore lokalnim kmetijskim pridelovalcev in drugim deležnikom bi na ta način gradili take vrste turizem, ki gostom nudi novo dodatno vrednost oziroma pristnejšo, resničnejšo izkušnjo okolja. Goste namreč poleg zgodovine nekega območja, vedno bolj zanima tudi domača kultura, dediščina, kar reja drobnice za lokalno pivško skupnost zagotovo je. Domače živali bi tako spoznali v naravnem okolju, v muzejski trgovini pa bi lahko kupili lokalne izdelke okoliških kmetovalcev, izdelke, ki bi se prodajali tudi kot spominek, za katerega bi bili turisti pripravljeni plačati višjo ceno v podporo kmetu, rejcu ali obrtniku, ki proizvaja v težkih naravnih in gospodarskih razmerah. Poleg tega bi v turistično informativnem centru lahko dobili dodatne informacije o proizvajalcih. V muzejski trgovini bi postavili hladilnik, kjer bi se prodajali tudi prehrambeni izdelki partnerja v projektu.
Prijavitelj je že spomladi 2018 v kompleksu Parka vojaške zgodovine ogradil manjšo pašno površino (0,40 ha), da bi testiral teren. Odzivi so dobri, zato se je odločil zasnovati celovit projekt in z njim kandidirati na razpisu za razvojna sredstva iz EKSRP.
Projekt vzpostavlja nov, inovativen način vzdrževanja zelenih površin ob javnih in turističnih objektih. Brez dvoma gre za najbolj sonaraven način vzdrževanja okolice turističnih objektov, ki ne povzroča hrupa in zmanjšuje emisije CO2.
Projekt »Promocija reje drobnice kot turistični produkt« tako predstavlja povsem novo pilotno rešitev razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Gre za projekt, ki bo lahko predstavljal dobro prakso na področju sonaravnega vzdrževanja zelenih površin ob hkratnem ponujanju možnosti razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Sama ideja se lahko z drobnice širi tudi na druge vrste živali (govedo, konji, …) in tako ponuja velike možnosti razvoja in odlično povezuje hiter razvoj turistične panoge z novimi poslovnimi priložnosti, potrebnimi za razvoj kmetijstva.

Cilji operacije

- Inovativen pristop k razvoju novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- Povezovanje kmetijstva s turizmom kot hitro rastočo gospodarsko panogo
- Razvoj novih produktov
- Preprečiti zaraščanje kmetijskih površin in s tem ohraniti kulturno krajino ter biotsko pestrost
- Dvig ozaveščenosti o ohranjanju naravnih in kulturnih dobrin
- Podpora varstva naravnega okolja z ustvarjanjem gospodarskih koristi za lokalno skupnost
- Promocija kmetijskih pridelovalcev in njihovih lokalnih izdelkov in kontinuirano spodbujanje potrošnje le-teh
- Spodbujanje inovacij in podjetništva pri lokalni skupnosti
- Dvig prepoznavnosti območja
- Omogočiti gostom drugačno, pristnejšo izkušnjo v podeželskem prostoru