Terensko jahanje Slovenija

Nosilec: Konjeniški zavod Konji na Bregu
Partnerji: Srečna kmetija, Uroš Lipanje; Športne dejavnosti, Annelise Pedersen Pavšič s.p.; Odkup, prodaja in prevoz živine Volk Tomaž s.p.
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 28.558,17 EUR €
Znesek sofinanaciranja: 19.855,44 EUR €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Območje med Snežnikom in Nanosom velja za eno od najredkeje poseljenih pokrajin v Sloveniji. Edinstvena narava ustvarja številne možnosti za razvoj turizma in novih turističnih produktov. Ob poplavi turistične ponudbe na urbanih območjih, je bilo podeželje v preteklih obdobjih turistično nekoliko zapostavljeno. Današnji ritem življenja je hiter in izčrpajoč, umik v naravo tako postaja čedalje bolj priljubljena aktivnost posameznikov za odmik od vsakdana.
Z okoljskega in naravovarstvenega vidika je območje LAS med Snežnikom in Nanosom dobro ohranjeno, vendar pa je za ohranjanje poseljenosti, ureditve osnovne infrastrukture, gospodarskega razvoja, višje stopnje zaposlenost, ključnega pomena tudi spodbujanje razvoja novih dejavnosti, storitev.
Operacija Terensko jahanje Slovenija bo prispevala predvsem k tematskemu področju Razvoja osnovnih storitev, saj bo ponujala inovativen produkt konjeniškega turizma. Na dolgi rok bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje boljše kakovosti življenja na območju 3 občin (Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna). Kratkoročno bo operacija zasledovala cilje, kot so oblikovanje in vzpostavitev nove krožne poti in spremljevalnih aktivnosti, nakup opreme za izvajanje operacije, promocija novih turističnih produktov preko spletne strani in FB ter pilotno izvedbo krožne poti.
Za dosego zastavljenih ciljev bodo partnerji operacije oblikovali popolnoma nov itinerarij in popis poti in podrobno oblikovali programe, ki se bodo odvijali v sklopu operacije. Za izvedbo operacijo bodo investirali v nakup opreme za izvedbo konjeniških poti in delavnic. Investicija bo zajemala: nova sedla, ureditev počivališč za konje, prenosno krmišče in prikolico, ki bo služila za prevoz konjev in ostale opreme, hkrati pa se bo uporabljala za promocijske namene.
Poudarek operacije bo na pripravi promocijskih materialov in promociji novega produkta, s katerim bodo turistični produkt promovirali preko nadgrajene spletne strani vodilnega partnerja, videa, Facebook oglaševanja s strani projektnih partnerjev, preko promocijske prikolice in letakov.
Operacija bo obsegala pilotno izvedbo poti, na kateri bodo zaokrožili 4 dnevno pot, izvedli spremljevalne delavnice ter posneli fotografije in promocijski video za nadaljnje oglaševanje preko spletnih medijev. Aktivnost bo zajemala tudi objavo prispevkov o operaciji v lokalnih medijih.
Aktivnosti v okviru operacije in kasneje tudi sam turistični produkt, bodo spodbujali zeleni turizem, udeleženci poti se bodo ozaveščali o pomenu ohranjanja narave in varstva okolja, podnebnih spremembah. Sama operacija bo spodbujala vključevanje ranljivih skupin, kot so mladi in brezposelni, prav tako ne bo razlikovala med moškimi in ženskami, saj so ciljna skupina oboji.
Operacija bo ustvarila podlago za nadaljnji razvoj podjetniške ideje, tesnejše povezovanje med partnerji operacije, nova partnerstva na območju LAS in drugih sosednjih regij, ustvarjanje novih delovnih mest v prihodnje in ohranjanje obstoječih zaposlitev.
Rezultati operacije bodo:
• oblikovana in pilotno izvedena dva nova produkta konjeniškega turizma:
- 4-dnevna krožna konjeniška pot: Šembije-Trnje-Landol-Suhorje-Šembije; z opcijskimi enodnevnimi potmi med kraji na krožni poti
- s spremljevalnimi programi, kot so orientacijske delavnice na poti, spretnostno jahanje
• izvedena delavnice za ranljive skupine – otroke, z namenom spoznavanja dela s konji, večje socialne vključenosti, okoljske ozaveščenosti, aktivnega preživljanja prostega časa.
• izdelan promocijski material:  promocijski video, letaki, nalepke za prikolico, promocijska oblačila
• nadgrajena spletna stran vodilnega partnerja
• objavljena dva prispevka o operaciji v lokalnih medijih (ob pričetku in zaključku operacije).