Utrjevanje turistične destinacije vasi Orehek skozi lik prvega slovenskega pesnika Pavla Knobla

Nosilec: Kulturno društvo Cajt
Partnerji: Kulturno društvo ženski pevski zbor Prem, Krajevna skupnost Orehek, Melita Stegel - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka, Športno kulturno društvo Orehek
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 52.162,00 EUR €
Znesek sofinanaciranja: 43.586,16 EUR €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Operacija se nanaša na izvedbo vec produktov in storitev, ki bodo skozi lik Pavla Knobla, prvega slovenskega pesnika doma iz Orehka, Orehek pomagali postavitvi na turisticni zemljevid in ga utrditi kot destinacijo z izjemnim potencialom. V operaciji sodeluje šest partnerjev, ki bodo izvedli naslednje aktivnosti: izdelava dokumentarnega filma o zamolčanemu prvemu slovenskemu pesniku Pavlu Knoblu (1765-1830) rojenem v Orehku pri Postojni ter približevanju le-tega širši javnosti; izdelava spominske plošče Pavlu Knoblu in postavitev na orehovški kulturni dom; izdelava informativne turistične table in postavitev ob vhod na avtobusno postajališče, predstavljala bo osnovo za nadaljnjo gradnjo turističnih produktov; izdelava informativne turistične zloženke, ki bo svoj prostor našla v regionalnih TIC-ih in bo Orehek približala še večjemu krogu ljudi; izdelava spominka operacije in vasi Orehek-kuhinjske deske s podpisom Pavla Knobla, s čimer bo Orehek dobil svoj prvi spominek; poimenovanje jedi po eni do Knoblovih pesmi, ki bo Knobla približala skozi kulinariko; izvedba štirih izobraževalnih dogodkov v Orehku, Postojni, Pivki in Ilirski Bistrici, šlo bo za multimedijske dogodke, na katerih bo predstavljena operacija; promocija operacije v izbranih medijih. Vodilni partner,
Kulturno društvo Cajt, bo poskrbel za celostno vodenje operacije in promocijo, zadolžen je za projekte izvedbe dokumentarnega filma, izdelave spominka-kuhinjske deske, pripravo vsebin za turistično tablo in zloženko, za izobraževalni dogodek v Postojni, na katerem bo predstavljena celotna operacija, in za niz drugih aktivnosti v podporo ostalim partnerjem in dogodkom. Športno kulturno društvo Orehek je zadolženo za izvedbo informativne zloženke ter organizacijo izobraževalnega dogodka v Orehku, na katerem bodo predstavljeni vsi nastali produkti in sodelujoči v operaciji. Krajevna skupnost Orehek bo poskrbela za izdelavo spominske plošce Pavlu Knoblu in turistične informativne table. Smrekarjeva domačija bo v svojo kulinarično ponudbo vnesla krompirjevo jed v novi preobleki z imenom Od podzemeljskih jabuk, poimenovanje po eni od Knoblovih pesmi, KD Cajt bo tu pomagalo pri kreiranju zanimive zgodbe, s katero se bo novost in s tem zgodbo o Knoblu na zanimiv način približalo obiskovalcem domačije. Društvo za krajevno zgodovini in kulturno Lipa Pivka bo organizator izobraževalnega dogodka s projekcijo filma v Pivki, pripravilo bo ustrezen spremljajoči program, skupaj z vodilnim partnerjem bo poskrbelo za promocijo. Podobno vlogo bo imelo
Kulturno društvo Ženski pevski zbor Prem, ki bo organizator izobraževalnega dogodka v Ilirski Bistrici, pripravilo bo ustrezen spremljajoči program k projekciji in skupaj z vodilnim partnerjem poskrbelo za promocijo. Cilj operacije je, da se z navedenimi izvedenimi aktivnostmi, Orehek postavi na turisticni zemljevid, z različnimi partnerji v regiji splete celovito in povezovalno zgodbo, s tem se pozicija vasi kot zanimive turistične destinacije utrdi in posledično dokaže, da je povezovanje med različnimi akterji v regiji v sklopu ene operacije možno in izvedljivo. Istočasno se spodbudi k nastajanju podobnih zgodb in s samo operacijo obogati turistično, kulturno, kulinarično ponudbo v Orehku in regiji na sploh, s tem spodbudi zanimanje za slednjo, kot zanimive, doživljajsko pestre destinacije, ki povezovalne produkte gradi na kulturni dediščini, kar so želeni nadaljnji rezultati operacije. Operacija bo tako zagotovo imela multiplikativni učinek tudi na drugih ravneh (npr. večanje zanimanja za Knobla bo spodbudilo obisk Orehka, s tem tudi zanimanje za prenočitve, gostinske ponudnike, druge izkustvene vsebine, zanimanje za lokalne izdelke bodisi prehranske ali rokodelske), s tem bo prispevala k ohranjanju in oživljanju podeželja pa tudi mesta, spodbujala h kreiranju
lastnih zgodb in produktov, ki nenazadnje lahko rezultirajo tudi kot oblika zaposlitve. Navedeno bo dvignilo kakovost življenja v regiji: prebivalcev in obiskovalcev.

CILJI: 

Spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji -  število vzpostavljenih partnerstev: 1

Izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja - število novih programov: 2

Izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja - število novih storitev:  4