Kette nas povezuje

Nosilec: Glasbeno društvo Viola
Partnerji: TIC Ilirska Bistrica; Kragul d.o.o. PE Kavarna; Glasbena šola Postojna
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 65.221,09 €
Znesek sofinanaciranja: 49.999,78 €

Tematska področja:

- ustvarjanje novih delovnih mest,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- družbena povezanost in socialna vključenost vseh skupin prebivalstva

Osnovni namen operacije je na inovativen način približati kulturno dediščino (poezije Ketteja) sodobnemu času.
Preko razvoja novih kulturnih programov/ storitev/ dogodkov- edinstvenih glasbenih dejavnosti- večati družbeno povezanost in sodelovanje med lokalnimi prebivalci, krepiti osveščenost o pomenu kulturne dediščine za sodobni čas ter krepiti znanje ciljnih skupin na področju interpretacije dediščine in glasbenega poustvarjanja ter na ta način prispevati k uresničevanju SLR;
Motivirati mlade in starejše, ki živijo na območju LAS za kulturno udejstvovanje in prepoznavanje vrednosti dragocene kulturne zapuščine; poezije Dragotina Ketteja.
Oblikovati partnerstvo za trajnosti razvoj in interpretacijo dediščine.

Kratkoročni cilji:
-oblikovati nove produkte in izvajati programe za večanje družbene povezanosti, medgeneracijskega sodelovanja in kulturnega udejstvovanja med lokalnim prebivalstvom;
-večanje razumevanja kulturne dediščine in ozaveščenosti o pomenu in vrednosti glasbene kulture za sodobni čas, krepiti identiteto s področja kulture;
-krepitev znanj za EU državljanstvo (komuniciranje v materinem jeziku, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost, kulturna zavest in njeno izražanje);
-oblikovanje partnerstva za krepitev sodelovanja za trajnosti razvoj in interpretacijo dragocene dediščine LASa s poudarkom na dediščini Dragotina Kette.

Dolgoročni cilji:
-preko novih inovativnih produktov širiti nediskriminatorne pristope in povezovati lokalne skupnosti (predvsem ranljivih skupin);
-spodbuditi medgeneracijsko solidarnost, sodelovanje in večanje kakovosti življenja;
-razvijati podporno okolje za podjetništvo, vključevanje kulturnih programov v turistične storitve.

Dragotin Kette je živel v Zagorju pri Pivki in v letu 2019 beležimo 120obletnico njegove smrti. Ob tej priložnosti bomo razvili inovativno metodo za povezovanje ranljivih skupin in večanje kulturne identitete;  (moderna uglasbitev Kettejevih pesmi), pripravili notne zapise, e-medije za učenje glasbene kulture in organizirali kulturne dogodke. Na inovativen način se bodo popularizirali verzi priznanega književnika. Gre za inovativno metodo intepretacije in pripisovanje dodane vrednosti kulturni dediščini ter krepitev kulturne identitete in povezovanje med lokalnimi prebivalci, saj bodo na kulturnih ter vrtčevskih, osnovnošolskih in tretjegeneracijskih dogodkih Kettejeve pesmi zazvenele v populističnih ritmih popa, hip-hopa, narodno zabavne glasbe, valčka in rocka, tako da bodo privlačne za različno publiko in medgeneracijske dogodke.

AKTIVNOST 1: (okt.2019-dec.2020) KOORDINACIJA PROJEKTA: Aktivnosti vključujejo koordinacijo projekta, administrativno in finančno upravljanje, interno komunikacijo, poročanje ter upravljanje partnerstva.
AKTIVNOST 2: (okt.2019- apr.2020): UGLASBITEV POEZIJE: priprava vsebin za produkte (aranžmaji notnih zapisov za vokale, instrumente) in uglasbitev Kettejeve poezije. Za snemanje na mehanični oz. e-medij se bo pripravilo 18 Kettejevih pesmi, ki jih bo javnost lahko spoznavala skozi njim bolj dostopen medij. Na ta način se bo večala ozaveščenost narodne kulturne dediščine.
AKTIVNOST 3: (nov.2019- nov.2020) PROGRAM ZA POVEZOVNJE IN AKTIVACIJO LOKALNEGA PREBIVALSTVA: priprava in izvedba 8 kulturnih dogodkov interpretacije kulturne dediščine Ketteja za ciljne skupine vseh občin LAS (delavnice, kulturni večeri).
AKTIVNOST 4: (nov.2019- dec.2020) IZDELAVA 2 NOVIH PRODUKTOV: CD ZGOŠČENKA in VIDEOSPOTI: Z razvitimi produkti se bo izvajalo program in zagotavljalo nadaljno trajnost operacije, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini (preko razdeljevanja zgoščenk društvom, medgeneracijskim skupinam, šolam ter dostopnostjo videospotov na socialnih omrežjih in s predvajanjem na kulturnih dogodkih).
AKTIVNOST 5: (okt.2019- dec.2020) PROMOCIJA PROJEKTA: Partnerji bodo promovirali projekt skozi družbena omrežja in pripravili 2 objavi v lokalnih časopisih. Organiziran bo večji kulturni dogodek s koncertom. Poezija, preoblečena v sodobno glasbeno preobleko bo izražala vedrino, pozitiven odnos do življenja in sočloveka in bo nagovarjala čustva občinstva ter spodbujala medgeneracijske dogodke in bogatila kulturno zavest prebivalstva. Produkti bodo objavljeni na družbenih kanalih, promovirani na kulturnih dogodkih in preko zgoščenk ter video vsebin. V sodobni glasbeni preobleki bo poezija bolj dostopna vsem generacijam in služila kot inovativen model širjenja slovenske nacionalne kulturne dediščine. Nadalje se bodo produkti lahko uporabljali tudi kot učno gradivo učiteljem v šolah za lažjo predstavitev in prenes Kettejeve poezije iz njegovega časa v današnji čas. Izdelani produkti bodo uporabni za popestritev učnih vsebin, na medgeneracijskih delavnicah in za vse ostale družbene skupine.