Sovič; primestni gozd z razgledom.

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: Občina Pivka, Občina Ilirska Bistrica, VRTEC Postojna
Občine izvajanja: Postojna
Predvidena vrednost operacije: 104.936,20 €
Znesek sofinanaciranja: 50.000,00 €

Tematska področja:

- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin,

- varstvo okolja in ohranjanje narave

Namen operacije je na hribu Sovič, ki prebivalcem območja LAS ponuja bližino neokrnjene narave, zagotoviti kakovostno preživlajnje prostega časa, omogočiti javni dostop tako individualnim obiskovalcem kot tudi institucijam, ki združujejo različne ciljne skupine (vrtec, OŠ, SŠ, športna društva, taborniki, skavti, upokojenci in društva, ki povezujejo pripadnike drugih ranljivih skupin) iz celotnega območja LAS. Namen ureditve urbanega gozda na Soviču: ustveriti pogoje za trajnostni in inovativni pristop k ozaveščanju celotnega prebivalstva na območju LAS o pomembnosti vključevanja ranljivih skupin v družbo, pomembnosti medsebojnega povezovanja, varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe. 

Operacija bo potekala v ENI FAZI in sicer od septembra 2019 do konec oktobra 2020. V operaciji sodelujejo 4 partnerji: Občina Postojna, Občina Pivka, Občina Ilirska Bistrica in Vrtec Postojna. Hrib Sovič nad Postojno ima dominantno lego nad mestom in je v bližnji preteklosti predstavljal različno intenzivno izrabljen prostor za rekreacijo, sprehajanje ter učenje o gozdu. Po ledeni ujmi (žled- februar 2014), je bil bil Sovič izredno močno poškodovan. Intenzivno je bilo treba očistiti polomljeno in izruvano drevje, obstoječe gozdne poti so uporabili za vlake, jih dodatno razširili in utrdili, a kljub temu še vedno obstajajo deli gozda, ki so opustošeni in potrebni sanacije. Istočasno je Sovič postal bolj odprt in dostopen, kar je povsem spremenilo pogled na hrib in prineslo povsem drugačno dojemanje njegovih kvalitet in potencialov.

Sovič je postal bolj povezan z mestom, saj so na novo nastale poti omogočale večji obisk rekreativcev in sprehajalcev. Vzgojno-izobraževalne institucije pa so dobile novo okolje za poučeanje predšolskih in šolskih otrok o naravi, živalih in gozdu (npr.:Pot Pastirčka Jakoba). Z izvedno operacije bodo razvojni partnerji omogočili vsem prebivalcem območja LAS kvalitetno in varno preživljanje prosrega časa na Soviču, prava tako se bo s pomočjo manjšeih vlaganj v infrastrukturo omogočilo ustvaliti nov prostor, ki bo namenjen tako vzgojno-izobraževalnim institucijam, društvom in drugim organizacijam, ki vključujejo različne ranjive skupine, kot tudi individualnim obiskovalcem in turistom. 

Glavne aktivnosti: ureditev dveh razgledišč, obstoječih sprehajalnih poti (brez širitve) ter počivališča in zbirališča (brez posega v gozd); Sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi javnim zavodom za pripravo in izvajanje aktivnosti na temo socialne vključenosti in varovanja narave - razvoj dveh programov ˝Sovič: moj gozd˝ in ˝Skupaj z roko v roki˝; Povezovanje z partnerji pri organizaciji delavnic in izobraževanj, kjer se bo predstavilo investicijo na Soviču in aktivnostih v sklopu programov ˝Sovič: moj gozd˝ in ˝Skupaj z roko v roki˝.

VLOGA PARTNERJEV: Nosilec operacije: izvedba investicije; organizacija 2 izobraževanj (1 iz posameznega sklopa programa); pomoč pri organizaciji delavnic v sklopu obeh programov; vodenje operacije, sodelovanje z partnerji in skrb za obveščanje javnosti; Partner št.1: skrbi za obveščanje javnosti, sodelovanje in pomoč pri organizaciji 1 izobraževanja (skupaj z VP) in drugih aktivnosti. Partner št. 2: skrbi za obveščanje javnosti, sodelovanje in pomoč pri organizaciji aktivnosti. Partner št.3: razvoj dveh inovartinih vzgojno-izobraževalnih programov ˝Sovič: moj gozd˝ in ˝Skupaj z roko v roki˝  - izvedba 3 delavnic v sklopu vsakega programa. Na novo vspostavljena programa sta zasnovana trajnostno in se bosta izvajala in nadgrajevala še več kot 5 let po zaključnu operacije.