Apiturizem in apiterapija – pomen ravnovesja kot prioriteta življenja, širšega okolja in sonaravnega turizma

Nosilec: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Partnerji: Aleš Jenko, Zdenka Žakelj, s.p., N.T.A. Tibor Pranjić s.p., Tamara Urbančič, s.p., Marjetka Šajn, s.p.
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 65.427,38 €
Znesek sofinanaciranja: 47.409,13 €

Tematsko področje:  razvoj osnovnih storitev

Pri operaciji APITT gre za sodelovanje šestih (6) partnerjev iz treh različnih sektorjev. Aktivnosti se bodo izvajale na območjih vseh treh občin.

Glavni cilj operacije je ustvariti inovativen program na področju turizma – apiturizem in apiterapijo, kar predstavlja novost na območju LAS. Ostali cilji operacije so vzpostaviti partnerstvo za dolgoročni razvoj apiturizma in apiterapije; vzpostaviti pogoje (pastorske in kadrovske) za izvajanja apiturizma in apiterapije, vzpostaviti in pilotno izvesti apiterapijo in medeno masažo, vzpostaviti in pilotno izvesti kolesarsko čebelarsko pot, ki bo povezoval celotno območje LAS, vzpostaviti in pilotno izvesti čebelji tabor, uporabiti sodobne tehnologije (QR kode) za promocijo, vključevanje otrok, mladostnikov in starejših v dogajanje

Operacija vključuje 5 glavnih aktivnosti: koordinacija in vodenje operacije, naložba v izgradnjo turističnega objekta – apartmaja in vzpostavitev apiterapije, izdelava kolesarske čebelarske poti, vzpostavitev medene masaže in promocija operacije.
Naložba v izgradnjo turističnega objekta – apartmaja in vzpostavitev apiterapije vključuje izgradnjo nove turistične nastanitev, primerno za razvoj apiturizma in apiterapije na območju LAS in prilagojene gibalno oviranim osebam.
Izdelava kolesarske čebelarske poti vključuje določanje trase kolesarjenja, pripravo  gradiva in vsebin za kolesarsko pot, izdelavo QR kode in povezavo s spletno stranjo, snemanje gpx datoteke, spletno obdelavo kolesarske poti ter pripravo letaka za promocijo kolesarskega produkta. Kolesarska čebelarska pot bo vključevala tudi možnost dodatne ponudbe oziroma aktivnosti in sicer čebelji tabor, izposojo električnih koles, ogled hotelov za čebele ter delavnice izdelave sveč in mila iz čebeljega voska.
Za potrebe vzpostavitve medene masaže bo pridobljen certifikat za izvedbo medene masaže kupljena prenosna masažna postelja.

Operacija je namenjena obiskovalcem/turistom, zlasti kolesarjem, pohodnikom, družinam z otroci ter ljudem z zdravstvenimi težavami. Naslavlja 3 ranljive skupine in sicer gibalno ovirane osebe-invalide (apartma, apiterapija, medena masaža), starejše osebe (apiterapija, medena masaža, delavnice) ter otroke in mladoletne iz socialno šibkih družin (čebelji tabor).

Kratkoročni cilji :
1. vzpostaviti partnerstvo za dolgoročni razvoj apiturizma in apiterapije,
2. vzpostaviti pogoje (pastorske in kadrovske) za izvajanja apiturizma in apiterapije,
3. vzpostaviti in pilotno izvesti apiterapijo in medeno masažo,
4. vzpostaviti in pilotno izvesti kolesarsko čebelarsko pot, ki bo povezoval celotno območje LAS,
5. vzpostaviti in pilotno izvesti čebelarski tabor,
6. uporabiti sodobne tehnologije (QR kode) za promocijo,
7. vključevanje otrok, mladostnikov in starejših v dogajanje.

Rezultati operacije:

• Nov celostni turistični programa apiturizma (nove storitve apiterapija, čebelji tabor, medena masaža, ki bodo povezane preko nove čebelarske kolesarske poti)  v sodelovanju s partnerji operacije, lokalnimi ponudniki ter čebelarji.
• Novo vzpostavljeno partnerstvo, ki predstavlja temelj razvoja inovativnega pristopa apiturizma na območju Las.
• Izgrajen apartmaja kot nove turistične kapacitete z dodano vrednostjo ponudbo nove storitve apiterapije (vdihovanje aerosolov iz panja).
• Izdelana QR koda kolesarske čebelarske poti in s tem tehnološki pristop k revitalizaciji podeželja.
• Pilotna izvedba kolesarske čebelarske poti mest.
• Čebelji tabor za otroke in mladoletne s poudarkom na vključenosti otrok iz socialno šibkih družin.
• Izvedba dveh delavnic za starejše in socialno ogrožene.
• Ureditev hotelov za divje čebele.
• Dodatna turistična ponudba z nakupom kup dveh električnih koles ter posledično spodbujane zdravega načina življenja ter ozaveščenosti o varovanju okolja in narave tako domačih kot tujih gostov.
• Pridobitev certifikata za medeno masažo ter nakup prenosne masažne postelje ter tako nova inovativna storitev medene masaže, za dodano vrednost območja ter bogatejšo turistično in regeneracijsko ponudbo ljudi.