Oblikovanje novega produkta – biti na konju

Nosilec: RRA ZELENI KRAS, d.o.o.
Partnerji: Zavod Konji na bregu, Srečna kmetija, Uroš Lipanje, Terapevtsko-konjeniški zavod Olsen, Konjeniški klub Postojna, Osnovna šola Pivka
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 64.121,63 €
Znesek sofinanaciranja: 47.414,83 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Glavni cilj operacije je oblikovanje novega produkta »biti na konju«, preko katerega bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju vseh treh občin. Nov produkt bo vključeval jahanje za otroke in začetnike, vodene sprehode s konjem v naravo, terapijo s pomočjo konja, skupinske aktivnosti s konji za otroke ter virtualno izkušnjo jahanja.
Ostali cilji operacije so približati jahanje otrokom, zlasti tistim, ki so iz socialno šibkih družin, imajo težave z gibanjem ali na socialno-vedenjskem oziroma kognitivnem področju; približati jahanje gibalno oviranim osebam oziroma osebam s posebnimi potrebami tako preko terapije s pomočjo konja in skupinskih aktivnosti, kot tudi z virtualno izkušnjo jahanja; vzpostaviti šolo jahanja v občini Ilirska Bistrica, razviti ponudbo za turiste, ki ne znajo jahati oziroma še niso imeli stika s konjem; razviti ponudbo skupinskih aktivnosti oziroma  igre s konji, namenjene otrokom, ki imajo težave na socialno-vedenjskem oziroma kognitivnem področju, na področju samozavesti, samozaupanja ter za introvertirane otroke; vzpostaviti delovanje krožka za delo s konji, namenjen otrokom med 6. in 10 letom starosti ter izvedba aktivnosti za promocijo novega produkta.

Oblikovan nov produkt »biti na konju« nadgrajuje dosedanje programe jahanja in kot tak predstavlja novost za območje LAS. Glavno novost predstavljajo skupinske aktivnosti s konji za otroke s težavami na socialno-vedenjskem področju, kognitivnem področju, na področju samozavesti, samozaupanja ter za introvertirane otroke. Novost predstavlja tudi krožek za delo s konji, 360 stopinjski posnetek jahanja, s katerim bo približano jahanje oziroma omogočena virtualna izkušnja jahanja gibalno oviranim osebam ter šola jahanja, vzpostavljena v občini Ilirska Bistrica, kjer je trenutno še ni.

Vzpostavite novega produkta predstavlja oblikovanje novega produkta, izvedbo dogodkov za različne ciljne skupine, kar bo hkrati predstavljalo pilotno izvedbo novega produkta ter urejanje okolice zavoda, kluba, kmetije, vezano na izvedbo dogodkov. Izvedba dogodkov oziroma pilotna izvedba vključuje čistilno akcijo, delavnice s konjem za otroke in mladostnike, obisk osnovnošolcev na kmetiji s predstavitvijo konj, organizacijo Miklavževanja in obiska Dedka mraza, sprehod s konjem v naravo, terensko jahanje,  terapijo s pomočjo konja za gibalno ovirane otroke in mladostnike, skupinske aktivnosti s pomočjo konja ter krožek »Konjičkove urice« za prvo triado OŠ.
Promocija produkta bo vključevala dan odprtih vrat,  izvedbo nagradnega natečaja, izobraževalne slikanice, spletno oglaševanje, 360 stopinjski posnetek jahanja ter  promocijo programov na OŠ in vrtcih na območju LAS.

Glavni rezultat operacije je oblikovan in pilotno izveden nov produkt »biti na konju«, ki bo vključeval: 

• jahanje za otroke,
• jahanje za začetnike,
• vodene sprehode s konjem v naravo,
• terapijo s pomočjo konja,
• skupinske aktivnosti (oz.  igra) s konji za otroke,
• virtualno izkušnjo jahanja.

Ostali rezultati operacije pa so registracija dopolnilne dejavnosti, oblikovano partnerstvo za dolgoročno sodelovanje pri razvoju konjeniškega turizma in ostalih storitev s konji, oblikovan in pilotno izveden program za skupinske aktivnosti s konji za otroke s težavami, vzpostavljena šola jahanja, pilotno izveden krožek za delo s konji,  omogočeno jahanje oziroma stik s konjem gibalno oviranim osebam ter omogočena virtualna izkušnja jahanja gibalno oviranim osebam.

Operacija je namenjena 4 glavnim ciljnim skupinam iz območja LAS:  otrokom,  znotraj te ciljne skupine so izpostavljeni zlasti otroci iz socialno šibkih družin, ki si jahanja ne morejo privoščiti ter otroci z različnimi težavami; mladim, zlasti tistim z nedokončano izobrazbo, brezposelnim, osebam s posebnimi potrebami, kot so npr. gibalno ovirane osebe; osebam, ki potrebujejo fizikalno in psiho-socialne rehabilitacijo ter turistom/obiskovalcem, ki se prvič srečajo s konjem in si želijo preizkusiti/naučiti jahanje.