Ureditev ribnikov med Snežnikom in Nanosom

Nosilec: Kmetija Kozlek, Milenko Oblak, Rozmanova 19, 6250 Ilirska Bistrica
Partnerji: Ribiška družina Postojna, Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, TIC Ilirska Bistrica
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 65.610,00 €
Znesek sofinanaciranja: 49.998,29 €

Tematsko področje: varstvo okolja in ohranjenje narave

Kmetija Kozlek in RD Postojna želita z operacijo urediti ribnika, ki ju imata v lasti in upravljanju na območju Ilirske Bistrice in Postojne.
Ribnik  v Ilirski Bistrici nastal na temeljih prvega javnega kopališča v mestu Il.Bistrica iz začetka 19. stoletja, zato je njegova obnova pomembna tudi iz zgodovinskega stališča. Isto velja za ribnik v Postojni, ki je nastal pred stoletjem, ko je lokalna opekarna izkopavala material za izdelavo opek.
Oba ribnika spadata med biotsko raznovrstna in zato pomembna območja, saj poleg ribjega življa zagotavljata tudi obstoj rastlinskih vrst, ki rastejo ob ribnikih. S tem se ohranja značilna in prostorsko zaključena enota ekosistema obeh ribnikov.
Pri obnovi obeh ribnikov gre za očiščenje dna ribnika, odvoz odvečnega materiala, napolnitev ribnika in obnovo ribjega življa ter ureditev okolice, ki omogoča tudi ohranitev rastlinja.
Turistično Društvo Pivka se vključuje v projekt pri aktivnosti vodenja in koordinacije operacije ter pri delu na razvoju turistične ponudbe in ozaveščevalnih aktivnosti. Izvedlo bo popis biotske raznovrstnosti oziroma biodiverzitete obeh ribnikov in na osnovi tega pripravilo načrt obnove rastlinja okolice ribnika. Ob tem bodo na osnovi opravljenega dela izvedene ozaveščevalne delavnice za šolsko mladino in izobraževalna pot, s katerimi se bo opozorilo na pomembnost ohranjanja biodiverzitete našega prostora.
Ob ureditvi ribnika bo vodilni partner uredil degustacijski prostor, v katerem bo za obiskovalce ponudil pridelke njegove kmetije in ostalih lokalnih ponudnikov, zato se v operacijo vključuje tudi TIC Ilirska Bistrica, ki bo skozi svojo dejavnost poskrbel za promocijo kmetije in obnovljenega ribnika.
Ureditev ribnika v Postojni vključuje tudi poribavanje ribnika, kar bo omogočalo športni ribolov. Namenjen bo predvsem ribolovu, druženju mladih ribičev, ribolovnemu turizmu in ribiškem tekmovanju. Jezero bo z zdravo favno omogočilo tudi reprodukcijo tam živečih rib, žab in ostalih živali. Okoli ribnika se bo uredila pot in mesta za počitek turistov in tudi obiskovalcev »Gostilne Ob kaminu«, ki je locirana ob samem ribniku. V sodelovanju s to gostilno se bo pripravil menu »RIBIČ«, ki bo namenjen turističnemu ribiču in skupinam tekmovalcev v športnem ribolovu.

Cilji operacije:

- varovali okolje in ohranili naravo. Z ureditvijo ribnikov in njegove okolice želimo ohraniti naravo v prvotnem stanju, tako da bomo izvedli popis biodiverzitete ribnikov,
- ohraniti živalstvo in rastlinstvo na teh območjih in tako  izboljšati ali ohraniti naravno okolje, v dobrem stanju,
- širšo javnost bomo ozaveščali bomo o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo,
- očistili ribnika in uredili njegovo okolico in s tem ohranili živalstvo in rastlinstvo tega vodnega habitata,
- pripravili popis živalskega in rastlinskega življenja ribnikov, ki bo podlaga za pripravo izobraževalna turistična pot,
- pripravili izobraževalno turistična pot, ki bo obiskovalce ozaveščala o živalstvu in rastlinstvu v  in ob ribniku,
- izvedli dve delavnici o vlogi bioloških ekosistemov,
- uredili degustacijski prostor za obiskovalce kmetije in ponudba lokalnih produktov,
- vzpostavili mrežo ponudnikov lokalnih proizvodov.

Rezultati operacije:

- ureditev ribnika v Ilirski Bistrici in okolice ribnika,
- ureditev ribnika v Postojni in okolice ribnika,
- ureditev degustacijskega prostora kmetije Kozlek in nakup opreme za obiskovalce,
- izdelava izobraževalne turistične poti (produkta) na temo biodiverzitete ribnikov,
- priprava kulinaričnega produkta povezanega z ribnikom,
- popis biotske raznovrstnosti ribnikov,
- izvedba prireditev ob zaključku obnove ribnikov,
- izvedba delavnic na dogodkih ob ribnikih,
- promocija vseh partnerjev z skupnim promocijskim materialom (promocijski video)