Rekonstrukcija partizanske Bolnišnice Zalesje

Nosilec: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška c. 14, 6250 Ilirska Bistrica
Partnerji: TIC Ilirska Bistrica
Občine izvajanja: IB
Predvidena vrednost operacije: 57.706,00 €
Znesek sofinanaciranja: 30.600,00 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Pri načrtovani operaciji gre za spodbujanje razvoja podeželja skozi valorizacijo kulturne dediščine območja in hkrati ohranjanje kulturne dediščine skozi rekonstrukcijo partizanske bolnišnice Zalesje, katera je na tem mestu delovala v času 2. svetovne vojne.
Ostanki bolnišnice Zalesje ležijo na zahodnem delu Občine Ilirska Bistrica me vasjo Ostrožno Brdo in dolino Šmagurja. Gre za območje v osrčju Brkinov, katero je redko poseljeno in bogato z gozdovi. Zaradi odročne lege je bilo območje primerno za postavitev partizanske bolnišnice, katera je v brkinskih gozdovih ostala skrita pred sovražnikom.
Namen prijavljene operacije je obnoviti nekatere objekte partizanske bolnišnice v skladu z zgodovinskimi viri in pričevanji nekdanje posadke ter s tem pridobiti edinstven spomenik humanitarne dejavnosti pa tudi turistično točko, katera bo namenjena osveščanju o preteklosti ter spodbujanju turističnega razvoj območja, zlasti vasi Ostrožno Brdo, Prelože, Pregarje, Rjavče, Suhorje in zaselka Šmagur.
Na območju bolnice Zalesje bodo obnovljeni trije objekti – kuhinja, baraka za ranjence in operacijska baraka, objekti bodo opremljeni z repliko tedanjega preprostega pohištva ter opremljeni z razlagalnimi tablami. Med objekti bo urejena povezovalna pot, postavljene bodo usmerjevalne table ter izdelana brošura za promocijo ter osveščanje o pomenu te točke.
Urejena bolnišnica Zalesje bo vključena v turistično ponudbo občine in bo promovirana skozi aktivnosti TIC Ilirska Bistrica ter skozi delovanje Premske enote pokrajinskega muzeja v Kopru. Obe ustanovi bosta sodelovali kot partnerja pri operacij ter bodo v skladu s svojimi pristojnostmi sodelovale pri oblikovanju ponudbe ter oblike in besedil pri razlagalnih tablah, brošuri in drugih gradivih.
Po zaključku projekta bo bolnišnica upravljana s strani TIC Ilirska Bistrica, vključena bo v načrtovano tematsko kolesarsko pot, katera bo povezala Zalesje z mestom Ilirska Bistrica ter parkom vojaške zgodovine v Pivki.