Spodbutev kulturnega utripa v regiji

Nosilec: Občina Pivka
Partnerji: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, OBČINA POSTOJNA, STUDIO PROTEUS d.o.o.
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 98.715,08 €
Znesek sofinanaciranja: 50.000,00 €

Tematsko področje: družbena povezanost in socialna vključenost vseh skupin prebivalstva

Operacija predvideva izvedbo aktivnosti, ki bodo na nivoju regije oz. območja LAS, pripomogle k spodbudi razvoja in nastanka novih vsebin s področja kulture in izobraževanja, s tem pa se bo posledično aktivno spodbujalo družbeno povezanost vseh skupin prebivalstva.
Problematika s področja kulture se na območju LAS izraža predvsem v tem, da osrednji centri kulture v vseh treh večjih naseljih delujejo medsebojno nepovezano in brez primerne skupne informacije mreže, prav tako pa bi bilo potrebno vzpostaviti sodelovanje tudi na programskem področju. Glede na dejstvo, da je medsebojna oddaljenost posameznih kulturnih centrov na območju LAS relativno majhna, predstavljajo vsi prebivalci območja potencialne uporabnike njihovih storitev.
V segmentu kino kulture, predstavlja izjemno veliko težavo pomanjkanje ustrezne opreme za predvajanje video vsebin, saj so se tako standardi kot tehnične zahteve v zadnjem desetletju spremenili do te mere, da brez ustrezne opreme redno izvajanje programa praktično ni več mogoče.
V Pivki kjer se nahaja večnamenski javni objekt Krpanov dom katerega upravlja Občina Pivka in je obenem center kulture, se nahaja večnamenska amfiteatrska dvorana s kapaciteto 252 sedežev, ki ima obenem tudi funkcijo kinodvorane. Notranjost objekta je bila v letu 2015 skoraj v celoti prenovljena, v njem pa se poleg dvorane nahaja še knjižnica, predavalnica, umetniška galerija, pošta, podjetniški inkubator, kegljišče, prav tako pa imajo v njem sedež nekatere javne institucije. V Krpanovem domu je v letu 2017 začel delovati še Večgeneracijski center, ki ga obiskujejo predvsem starostniki, v njem pa se spoznavajo, družijo in učijo različnih veščin.
Poleg izvajanja ostalih vsebin s področja kulture, v večnamenski dvorani potekajo še občasne gledališke predstave in kulturne prireditve, občasno pa se izvaja tudi kino program. Do leta 2015 je v sklopu izvajanja kino dejavnosti, potekal tudi program filmske vzgoje za osnovne šole in vrtce, vendar programa zaradi tehničnih omejitev ni bilo več mogoče nadaljevati. V sklopu programa so imele določene skupne učencev na voljo brezplačne filmske vsebine, katerih cilj je bil v okviru šolskega izobraževalnega programa, filmsko kulturo približati dijakom ter jih z njo ustrezno seznaniti preko t.i. ART produkcije.
Z operacijo bo v večnamenski dvorani v Krpanovem domu v Pivki, ustrezno prenovljen prostor za namestitev tehnične opreme za predvajanje video vsebin, nabavljena bo tudi vsa potrebna predvajalna oprema. Na osnovi izvedbe operacije na krajši rok ne bo nastalo nobeno novo delovno mesto, bodo pa na podlagi posodobljene opreme, nastale možnosti za izvajanje zelo širokega nabora programa, kar bo glede na izkušnje primerljivih kulturnih centrov, zahtevalo strokovno usposobljenega zaposlenega, ki bo načrtoval program in poskrbel za njegovo izvajanje. Novo nastali programi bodo obsegali program filmske vzgoje v šoli, gledališke in kino abonmaje, neposredne prenose svetovnih kulturnih dogodkov (koncertov, oper, izobraževalnih dogodkov ipd.) s pomočjo t.i. bitnega toka ter druge vzgojno-izobraževalne programe z ostalih področij kulture in družbenega ozaveščanja.
Pri operaciji sodelujejo 4 partnerji, in sicer Občina Pivka, Občina Postojna, Občina Ilirska Bistrica in  podjetje za videoprodukcijo Studio Proteus Postojna, ki bodo s koordinirano akcijo in skupno promocijo dokumentarnih filmov, vzpostavili izhodišče za trajnostno skupno sodelovanje na področju kulture. Na osnovi skupnega nastopa osrednjih centrov kulture, ki bodo filme predvajali časovno usklajeno, se bo spodbudilo vse ciljne skupine prebivalcev, s tem pa bodo doseženi pozitivni učinki na celotnem območju LAS med Snežnikom in Nanosom.
Na osnovi izvedbe operacije, bodo v prihodnosti nastale možnosti še za vzpostavitev informacijske mreže in skupnega sodelovanja pri programiranju vsebin ter skupnemu upravljanju in trženju novih produktov ter kapacitet, kar bo imelo multiplikacijske učinke za vse partnerje v projektu, prav tako pa bo še dodatno spodbudilo kulturni utrip prebivalcev na območju LAS. V takšnem primeru bi se vsebine v posameznih centrih lahko medsebojno dopolnjevale in na ta način pripomogle k nastanku karseda kakovostnih programov za prebivalce.