Stare obrti za nove podjetniške priložnosti

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: Zavod Znanje Postojna, Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Izobraževanje Tamara Urbančič s.p.
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 75.566,56 €
Znesek sofinanaciranja: 50.000,00 €

Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest

Operacija bo v prvi vrsti sledila ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju in sicer z razvojno naravnanostjo vključenih partnerjev. Le-ti bodo izvajali aktivnosti za razvoj ter promocijo tradicionalnih poklicev in s spodbujanjem podjetniške aktivnosti krepili podjetniška znanja (prezentacija in promocija starih obrti s pridihom sedanjosti in kot priložnost za inovativno podjetništvo, predstavitev dobrih praks podjetništva, podjetniška usposabljanja, kjer bodo zainteresirani bodoči in sedanji podjetniki pridobili uporabna znanja za razvoj svoje dejavnosti).
V projekt bodo vključene tradicionalne obrti, ki so v preteklosti predstavljale vir zaslužka za prebivalce v krajih Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Obrti želimo promovirati in jih narediti privlačne za nove podjetniške izzive.  Za vsak omenjeni kraj smo izbrali najznačilnejše obrti, ki imajo hkrati tudi največji potencial za uspešne podjetniške in pa tudi turistične zgodbe.
FRIZERSKI IN BRIVSKI SALON OZBIČ V POSTOJNI
V Postojni bomo revitalizirali frizerski in brivski salon Ozbič, ki v Postojni deluje že več kot stoletje. Salon se nahaja v arhitekturno zanimivi hiši, ta je zaščitena kot naselbinska dediščina in stoji ob stari cesti med Ljubljano in Postojno. Za njeno obnovo smo se odločili, ker gre za pomembno dediščino našega prostora, s svojo estetsko vrednostjo bogati mesto ter poudarja njegovo atraktivnost.  Dodatno glede na svojo neurejenost predstavlja nevarnost za mimoidoče (odpadanje fasade, označevalnih tabel -  za podrobnejši opis je priložen popis del). Zunanjost hiše bo obnovljena v skladu s smernicami in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
V notranjosti stavbe, ki jo krasi oprema iz leta 1936, bomo skozi razstavo predstavili  delovanje frizersko-brivskega salona Ozbič  v preteklosti s poudarkom na podjetniškem vidiku (tekstovno, slikovno in zvočno-slo, ang). Razstava bo namenjena podjetnikom (kot navdih, kako izpeljati uspešno podjetniško zgodbo),  turistom in seveda domačinom. Tako bomo uvedli novo storitev – razstavo o brivskem in frizerskem salonu Ozbič, ki bo sestavni del ponudbe v sklopu Postojnske meščanske poti, s prostorom in razstavo bo po zaključku projekta upravljal Zavod Znanje in bo na voljo vsem zainteresiranim obiskovalcem. Razstava bo postavljena na način, da bo prostor dopolnjevala tudi v prihodnje, saj ga nameravamo oživiti z njegovo primarno dejavnostjo – frizerstvom (za ženske in moške) in brivstvom. V okviru projekta bomo pripravili program za nadaljnji razvoj in oživitev salona.
ŽGANJEKUHA V PIVKI
Zaradi kakovostnega sadja in brinja se domačini tu že več stoletji ukvarjamo z žganjekuho. Žganjekuha je od nekdaj predstavljala vir zaslužka in žganje so Pivčani dostavljali na Reko in Trst ter v domače gostilne. Od žganj so najbolj prisotni sadjevec, slivovec in brinjevec, slednji velja za domače zdravilo. Žganjekuha v Pivki pa je lahko priložnost za podjetništvo in obogatitev turistične ponudbe. Tekom operacije želimo motivirati žganjekuhce, ki kuhajo žganje v manjšem obsegu, da žganjekuho povečajo, pridobijo znanja s področja trženja in izboljšajo kakovost žganji. V ta namen bomo za njih pripravili predstavitev dobre prakse za izboljšanje kakovosti in prodajo žganja ter pripravili delavnico za registracijo žganjekuhe. V okviru projekta bodo  potekale promocijske aktivnosti za potencialne žganjekuharje, turiste ter za širšo javnost, tako bomo žganjarstvo predstavili v okviru Krpanovega festivala in pripravili promocijsko gradivo.
OD VOLNE DO IZDELKA v ILIRSKI BISTRICI
Stoletna prisotnost ovčjereje na Bistriškem ter na celotnem območju med Snežnikom in Nanosom, nam ponuja mnogo priložnosti za izdelavo volne in  izdelovanje raznovrstnih volnenih izdelkov, ki so lahko praktične ali dekorativne narave, prilagojeni današnjemu uporabniku ali pa turističnemu obiskovalcu. S projektom bomo v Ilirski Bistrici spodbudili podjetništvo, ki temelji na dediščini našega prostora in bodo v njem priložnost prepoznale predvsem ranljive skupine (brezposelni, mladi, ženske). Z udeležbo na usposabljanjih bodo naredili prve korake do (samo)zaposlitve. Za njih bodo izvedene delavnice: Od ovce do nogavic, prikaže se celoten postopek - od striženja do pletenja (1 delavnica za mlade, 1 za socialno ranljive skupine),  predstavitev dobre prakse izdelovanja kakovostnih volnenih izdelkov ter kako formalizirati svojo dejavnost (osebno dopolnilno delo, s.p., delo na kmetiji). Z izdelavo volne želimo posredno povečati količino predelane volne in zmanjšati količino odpadne volne, ki se sicer vsako leto povišuje in ima negativen vpliv na okolje, v ta namen bomo promovirali izdelavo volne in izdelkov iz nje na Kmetijski tržnici v Ilirski Bistrici.
Informiranje bodo vsi partnerji izvajali tekom celotnega projekta in sicer prek prispevkov v časopisih, na radiu, televiziji in spletu. Vsi partnerji bomo skupaj pripravili najmanj 18 prispevkov.
Namen projekta je razvijati potencial avtohtone kulturne dediščine v smeri vključevanja le-te v sodobno podjetništvo in oblikovanja kakovostne turistične ponudbe z namenom ustvarjanja novih delovnih mest. Vzpostavili bomo tudi razvojno partnerstvo, ki nam bo omogočalo izmenjavo znanj in izkušenj. Skupaj bomo začrtali smernice za razvoj obravnavanih obrti in pa podjetništva in tudi s tem skušali zagotoviti nadgradnjo in trajnost projekta.
Operacija ponuja možnost ustvarjanja novih delovnih mest ali samozaposlitve, ker se bodo v sklopu projekta odvile delavnice, ki spodbujajo samozaposlitve (odprtje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, s.p.-ja ali osebnega dopolnilnega dela, registracija žganjekuhe, seznanjanje z novimi priložnostmi za razvoj tradicionalnih obrti). Salon Ozbič pa bo s svoj osveženo podobo povečal interes za oživitev frizerske in brivske dejavnosti v njem.
Projekt bo inovativen saj skuša tradicionalne obrti – avtohtono kulturno dediščino nadgraditi s sodobnimi komplementarnimi znanji ter sodobnimi podjetniškimi vsebinami in tako zagotovili nove načine uporabe že obstoječih virov.
V nadaljevanju je naš namen, da primer celovite obnove in revitalizacije salona Ozbič postane vzorčni primer kakovostne obnove snovne in nesnovne dediščine, ki jo je mogoče vključiti v sodobno bivanje. Tekom projekta si bomo partnerji (medsektorsko sodelovanje) operacije izmenjali izkušnje ter določili naslednje korake za razvoj v projektu obravnavanih obrti in podjetništva širše,.
Projekt spodbuja prebivalce Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice k podjetništvu, ima pozitiven družbeni učinek ter značilnosti socialnega podjetništva, ker ohranja tu prisotno dediščino, jo nadgrajuje s sodobnimi,  dopolnjujočimi vsebinami in vključuje tudi ranljive skupine.