Razvoj produkta ribolovni turizem

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Ribiška družina Bistrica, Občina Postojna, Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 93.694,14 €
Znesek sofinanaciranja: 47.802,67 €

Tematska področja:

- razvoj osnovnih storitev,

- ustvarjanje novih delovnih mest,

- varstvo okolja in ohranjanje narave

Na področju LAS med Snežnikom in Nanosom delujeta dve ribiški družini (RD Bistrica in RD Postojna), ki upravljata z ribiškim življem v vodotokih in jezerih na svojem področju. Pri tem je večja RD Bistrica, ki ima v upravljanju tudi dve akumulacijski jezeri, ki sta v osnovi namenjeni preprečevanju poplav, bogatenju vod in izvajanju športnih dejavnosti, v največji meri pa sta namenjeni ribolovnemu turizmu. V sodelovanju z RD Bistrica, vsemi tremi občinami Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna ter s pomočjo Regijske destinacijske organizacije Zeleni kras, se je oblikovala pobuda za razvoj in pripravo skupnega turističnega produkta na temo ribolovnega turizma, ki bo povezala vse tovrstne ponudnike na območju LAS, obenem pa se bo uredila še turistična infrastruktura na lokaciji jezer v občini Ilirska Bistrica.
Jezeri se nahajata v občini Il.Bistrica v osrčju Brkinov med gozdovi in sta priljubljeni predvsem med ribiči za izvajanje športnega ribolova. Ob jezeru Mola se pod vasjo Soze nahaja Ribiški dom, s katerim gospodari ribiška družina Bistrica. Ob obali jezera so označena ribolovna mesta, ki pa zaradi neurejenih razmer niso nadzorovana, na njih ni urejenega čiščenja in odvažanja smeti, prav tako je delno neurejen dostop iz vasi Soze. Čolni so ob jezeru raztreseni ob obali in nimajo urejenega mesta za privez ter vkrcavanje in izkrcavanje.
Planinsko polje in reka Unica v občini Postojna sta eno najlepših in najboljših destinacij za muharjenje na lipana in potočno postrv v Evropi. Razlog zakaj je temu tako je v tem, da je Planinsko polje lahko med letom poplavljeno nekaj dni ali več tednov. Zaradi tega na njem ni njivskega sveta, temveč le travniški. To je tudi ohranilo območje polja nespremenjeno, saj reka ni obremenjena z raznimi pesticidi in drugimi kemičnimi dodatki. Planinsko polje z reko Unico spada med širša zavarovana območja in je v območju Natura 2000, Planinsko polje je zabeleženo kot evropsko pomemben in edinstven življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst. Zato je izredno pomembno razumevanje vseh aktivnosti vezanih na Planinsko polje, vključno z muharjenjem na reki Unici.
Namen operacije je:
- Izdelati celostni turistični produkt na temo ribolovnega turizma na celotnem območju LAS;
- Pripraviti načrt trženja in promocije;
- Izdelati promocijska gradiva (fotografije, promocijski film, plakati, zgibanke, materiale za delavnice);
- Spletno oglaševanje produkta na socialnih omrežjih in specializiranih spletnih straneh za ribištvo (Slovenija, Italija, Avstrija… glede na ciljne trge določene v pripravi produkta);
- Organizirati študijsko turo za turistične agencije specializirane za ribolovni turizem
- Organizirati izobraževalni dogodek (prikaz ribištva, delavnice za otroke vezane na ribolov, degustacije jedi…), primarno namenjenega lokalnim prebivalcem, z namenom dviga prepoznavnosti produkta in pomena ribolova;
- Izboljšati turistično infrastrukturo na južnem delu jezera Mola skozi ureditev dostopnih poti ter postavitev urbane opreme, katera bo obiskovalcem ponudila urejeno in privlačno podobo jezera, poleg tega pa bo spodbujala zadrževanje obiskovalcev na določenih mestih, kjer bo urejen nadzor nad vzdrževanjem čistoče in varovanjem naravnega okolja;
- Z izpeljavo operacije izboljšati turistično ponudbo območja, med seboj povezati ponudnike namestitev in izvajalce storitev in spodbujati razvoj dodatne ponudbe območja (poleg namestitev še gostinske storitve, ponudbo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz dopolnilnih dejavnosti);
- Organizirati predavanje in voden sprehod po Planinskem polju, z namenom ozaveščanja in razumevanja (biološki vidik) Planinskega polja in muharjenja na Unici;
- Organizacija dveh delavnic in vodenje na temo Spoznavanje rib in drugih živali v reki Unici.