Ureditev otroških igrišč na območju LAS

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Občina Pivka, Občina Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 101.276,32 EUR €
Znesek sofinanaciranja: 58.096,09 EUR €

Pri operaciji urejanja otroških igrišč na območju LAS gre za nadgradnjo doseženih rezultatov dosedanjih projektov, ki so jih občine izvajale skozi ukrep Spodbujanje razvoja novih programov za povečanje kakovosti življenja ter vlaganje v ustrezno infrastrukturo.  V okviru ukrepa je bil cilj izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na podeželju, spodbuditev zdravega življenjskega sloga, aktivnega preživljanja prostega časa ter medsebojni pomoči. Z ureditvijo novih otroških igrišč in igrišča za košarko se bodo doseženi cilji nadgradili z novo, bolj inovativno ali modernizirano obliko igrišč.

V sklopu projekta bodo izvedene sledeče aktivnosti:

- Postavitev otroških igral na parceli k.o. 2487 1258/1 – Rakitnik
- Postavitev otroških igral na parceli k.o. 2490 324/17 – Postojna
- Ureditev tlakovane dostopne poti, zasaditev s trajnicami, drevesi in zatravitvijo površine in postavitev lesenega paviljona dimenzij cca. 4x4m v masivni leseni izvedbi, predvidoma osmero kotne oblike, z leseno mizo in klopcami, na parcelah št. 1081, 1370 in 1373 vse k.o. 2501 Petelinje
- Prenova obstoječega košarkarskega igrišča dimenzije 33m x 21m na parc št. 355/2 k.o. 2525 Ilirska Bistrica  Prenova igrišča obsega ureditev nove asfaltne površine, izris črt na igrišču, priprava temeljev za postavitev novih košarkarskih košev.

Osnovni cilji operacije so:

V občini Ilirska Bistrica želijo z izvedbo investicije urediti dodatne športne površine, zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje novih športnih vsebin in s tem spodbuditi občane z gibanju in druženju v naravi.
V občini Pivka želijo s postavitvijo novega lesenega paviljona spodbuditi druženje občanov, obiskovalcev in turistov v mestu Pivka, ob športnem kompleksu poleg otroškega igrišča v naselju Pivka.
V občini Postojna želijo z izvedbo investicije v dva nova otroška igrišča zagotoviti dodatne javne površine, namenjene najmlajšim, kjer se bodo lahko razvijali gibale spodobnosti in  socialne veščine.

Operacija bo zaradi boljše opremljenosti lokacij imela multiplikativni učinek tudi na drugih ravneh, kot npr. dodatna ponudba storitev, organizacijo različnih dogodkov za prebivalce naselij, popestritev ponudbe za turiste, ki se lahko kaže tudi skozi zanimanje za prenočitve, gostinske ponudnike in lokalne izdelke – bodisi prehranske ali rokodelske. S tem bo operacija prispevala tudi k ohranjanju in oživljanju podeželja in mesta ter spodbujala h kreiranju lastnih zgodb in produktov, ki bodo nedvoumno rezultirali v obliki dodatnih zaposlitev. Navedeno bo dvignilo kakovost življenja v regiji tako prebivalcev kot obiskovalcev.