Vzpostavitev trajnostnega eko šotorišča za gibalno ovirane

Nosilec: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Partnerji: Občina Pivka, Izobraževanje Tamara Urbančič s.p., Priprava hrane pri vas doma, Rihard Baša s.p.
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 69.532,89 €
Znesek sofinanaciranja: 46.117,33 €

Obdobje trajanja projekta: 17.01.2018 - 30.09.2019

Operacija je bila izvedena v skladu s prijavo. SGLŠ je uredila trajnostno šotorišče na način, da je postavila klančino za gibalno ovirane osebe, kupila in postavila šotor, dijaki so postavili in uredili visoke grede za namen garden village, uredilo se je sobo za gibalno ovirane osebe ter naredilo video kliping za promocijo šotorišča. 


Občina Pivka je vse aktivnosti opravila v skladu s prijavo operacije. Da bi čimbolj približali dostopni turizem in predvsem območje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera ranljivim skupinam in gibalno oviranim osebam, je občina Pivka skupaj z zunanjimi izvajalci izvedla 10 vodenj, program pa je vseboval naravovarstvene oziroma s krajinskim parkom povezane vsebine. V sklopu projekta se je oblikovalo tri nove programe vodenja za ranljive skupine.
Da bi dostopnemu turizmu čimbolj sledili, ter obiskovalcem, predvsem ranljivim skupinam (gibalno oviranim osebam) območje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera približali in predstavili tudi preko interaktivne točke, je občina Pivka v sodelovanju s partnerji projekta ter zunanjimi sodelavci to interaktivno točko tudi postavila. Točka je postavljena v parku SGLŠ.

Izobraževanje Tamara Urbančič s.p.  je izvajala Kmetijski krožek na temo zdrave lokalne hrane z učenci OŠ Podgrad in dijaki SGLŠ s katerimi je vzpostavila tudi visoke grede oziroma "garden village". Rihard Baša s.p.  je izvedel 7 delavnic za gostince in turiste na temo lokalne in zdrave hrane.

 

 

 

 

Na voljo so naslednji dokumenti:

soba za gibalno ovirane klančina info promocijska točka info točka šotor klančina klančina infopromocijska točka info točka info promocijska točka infopromocijska točka